Logo Search packages:      
Sourcecode: madman version File versions  Download package

apetaglib.c

/********************************************************************
* 
* Copyright (c) 2002 Artur Polaczynski (Ar't) All rights reserved.
*      <artii@o2.pl>    LGPL-2.1
*    $ArtId: apetaglib.c,v 1.44 2003/04/16 21:06:27 art Exp $
********************************************************************/
/*
 * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
 * it under the terms of the GNU Lesser General Public License as 
 * published by the Free Software Foundation; either version 2.1 
 * of the License, or (at your option) any later version.
 *
 * This program is distributed in the hope that it will be useful,
 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
 * GNU Lesser General Public License for more details.
 *
 * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License
 * along with this program; if not, write to the Free Software
 * Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
 */

#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stddef.h>
#include <stdarg.h>
#include <string.h>
#include <limits.h>
#include <assert.h>
#include <math.h>
#ifndef __BORLANDC__
#  include <unistd.h>
#endif
#include "apetaglib.h"
#include "genres.h"

#include "is_tag.h"
#ifdef ID3V2_READ
#  include "id3v2_read.h"
#endif

/* LOCAL STRUCTURES */

/**
  \struct _apetag_footer
  \brief structure of APETAGEXT footer or/and header tag 
*/
00049 struct _apetag_footer
{
00051   unsigned char id[8];    /**< magic should equal 'APETAGEX' */
00052   unsigned char version[4];  /**< version 1000 (v1.0) or 2000 (v 2.0) */
00053   unsigned char length[4];  /**< the complete size of the tag, including footer, but no header for v2.0 */
00054   unsigned char tagCount[4]; /**< the number of fields in the tag */
00055   unsigned char flags[4];   /**< the tag flags (none currently defined for v 1.0) */
00056   unsigned char reserved[8]; /**< reserved for later use */
};

/** 
  \struct _ape_mem_cnt
  \brief internal structure for apetag 
*/
00063 struct _ape_mem_cnt
{
  struct tag **tag;
  int countTag;
  int memTagAlloc;  // for mem container;
  char *filename;   // for info
  struct _apetag_footer ape_header;
  struct _apetag_footer ape_footer;
  int currentPosition;
};

/* *
  \struct _id3v1Tag
  \brief for id3v1 tag 
*/
struct _id3v1Tag
{
  char magic[3];  // `TAG`
  char title[30];
  char artist[30];
  char album[30];
  char year[4];
  char comment[30]; // if ([28]==0 and [29]!=0) track = [29]
  unsigned char genre;
};

/* LOCAL FUNCTION prototypes */
unsigned long
ape2long (unsigned char *p);
void
long2ape (unsigned char *p, const unsigned long value);
struct tag *
libapetag_maloc_cont_int (apetag *mem_cnt, struct tag *mTag);
int
libapetag_maloc_cont_text (apetag *mem_cnt, unsigned long flags,
       long sizeName, char *name, long sizeValue, char *value);
int
libapetag_maloc_cont (apetag *mem_cnt, unsigned long flags,
    long sizeName, char *name, long sizeValue, char *value);
static int
libapetag_qsort (struct tag **a, struct tag **b);
int
make_id3v1_tag(apetag *mem_cnt, struct _id3v1Tag *m);

  
unsigned long
ape2long (unsigned char *p)
{
  return (((unsigned long) p[0] << 0) |
      ((unsigned long) p[1] << 8) |
      ((unsigned long) p[2] << 16) | 
      ((unsigned long) p[3] << 24) );
}

void
long2ape (unsigned char *p, const unsigned long value)
{
  p[0] = (unsigned char) (value >> 0);
  p[1] = (unsigned char) (value >> 8);
  p[2] = (unsigned char) (value >> 16);
  p[3] = (unsigned char) (value >> 24);
}


/*
  PL: funkcja troszczaca sie o odpowiednią ilosc zalokowanej pamieci dla tablicy 
  PL: %mTag% przy okazji alokuje z wyprzedzeniem troche wiecej pamieci [mniej %realoc%]
  PL: zwraca %mTag[]%
  :NON_USER:!!!
 */
#define LIBAPETAG_MEM_ALLOC_AHEAD 16  /* 15 it's good for normal #of tag, Aver 4-8 */
struct tag *
libapetag_maloc_cont_int (apetag *mem_cnt, struct tag *mTag)
{
  struct tag **tag_tmp = mem_cnt->tag;

  if (mem_cnt->memTagAlloc == 0) {  /* init */
    mem_cnt->tag = (struct tag **)
      malloc (((sizeof (struct tag **)) * (LIBAPETAG_MEM_ALLOC_AHEAD)));
    mem_cnt->memTagAlloc = LIBAPETAG_MEM_ALLOC_AHEAD;
    mem_cnt->countTag = 0;
    if (mem_cnt->tag == NULL) {
      mem_cnt->memTagAlloc = mem_cnt->countTag = 0;
      PRINT_ERR ( "ERROR->libapetag->libapetag_maloc_cont_int:malloc\n");
      return NULL;
    }
  }
  
  if ((mem_cnt->memTagAlloc) <= (mem_cnt->countTag + 1)) {
    mem_cnt->tag = (struct tag **) realloc (mem_cnt->tag, ((sizeof (struct tag **)) *
            (mem_cnt->memTagAlloc + LIBAPETAG_MEM_ALLOC_AHEAD)));
    mem_cnt->memTagAlloc += LIBAPETAG_MEM_ALLOC_AHEAD;
  }
  
  if (mem_cnt->tag == NULL) {
    int n;
    
    PRINT_ERR ( "ERROR->libapetag->libapetag_maloc_cont_int:malloc\n");
    /* free old all */
    for (n = mem_cnt->countTag-1; n >= 0; n--) { 
      free (tag_tmp[n]->value);
      free (tag_tmp[n]->name);
      free (tag_tmp[n]);
    }
    free (tag_tmp);
    mem_cnt->memTagAlloc = mem_cnt->countTag = 0;
    return NULL;
  }
  
  mem_cnt->tag[mem_cnt->countTag] = mTag;
  mem_cnt->countTag++; 
  return mTag;

}
#undef LIBAPETAG_MEM_ALLOC_AHEAD


/*
  PL: alocuje pamiec dla %mTag% przypisuje odpowiednio wartosci 
  PL: dodaje %\0% do stringów [na wszelki wypadek]
  PL: nie dopisuje takich samych 
  PL: wszystkie sizy maja byc bez \0 (jak bedzie to doliczy jeszcze jeden)
  :NON_USER:!!!
 */
int
libapetag_maloc_cont (apetag *mem_cnt, unsigned long flags,
    long sizeName, char *name, long sizeValue, char *value)
{
  struct tag *mTag;
    // TODO:: zadbac o to zeby tu czyscilo istniejace tagi jesli value=NULL
  if (!sizeName || !sizeValue)
      return ATL_BADARG;
  
  if (apefrm_getstr (mem_cnt, name) == NULL) {
    mTag = (struct tag *) malloc (sizeof (struct tag));
     
    if (mTag == NULL)
        return ATL_MALOC;
    
    mTag->value = (char *) malloc (sizeValue + 1);
    if (mTag->value==NULL) {
      free (mTag);
      return ATL_MALOC;
    }
    
    mTag->name = (char *) malloc (sizeName + 1);
    if (mTag->name==NULL) {
      free (mTag->value);
      free (mTag);
      return ATL_MALOC;
    }
  
    memcpy (mTag->value, value, sizeValue);
    memcpy (mTag->name, name, sizeName);
    mTag->value[sizeValue] = '\0';
    mTag->name[sizeName] = '\0';
    mTag->sizeName = sizeName;
    mTag->sizeValue = sizeValue;
    mTag->flags = flags;
    
    if (libapetag_maloc_cont_int (mem_cnt, mTag)==NULL) {
      PRINT_ERR(">apetaglib>libapetag_maloc_cont>> int==NULL");
      return ATL_MALOC;
    }
  }
  
  return 0;
}

/*
  PL: jezeli nie istnieje to dodaje taga, pomija ostatnie biale znaki 
  PL: pomija jesli pusty 
  PL: ! zmienia tekst wejściowy
  :NON_USER:!!!
*/
int
libapetag_maloc_cont_text (apetag *mem_cnt, unsigned long flags,
        long sizeName, char *name, long sizeValue,
        char *value)
{
  int n = sizeValue;
  
  if (value != NULL && value[0] != '\0' && apefrm_getstr (mem_cnt, name) == NULL) {
    while (value[--n] == ' ' || value[n] == '\0' || value[n] == '\n') {
      value[n] = '\0';
    }
    return libapetag_maloc_cont (mem_cnt, flags, sizeName, name, n + 1, value);
  }
  
  return 0;
}


/*
  PL: dodaje taga do istniejeacych o ustawionych wartosciach %flag% %name% i %value%
  PL: wylicza odpowiednio rozmiary przy pomocy strlen!!
  PL: wraper na %libapetag_maloc_cont%
  PL: wszystko kopiuje sobie do pamieci
  PL: musi byc juz w UTF-8 dla v2 
  PL: Nadpisuje istniejace 
 */
/** 
  \brief Add text frame

  add text frame/field to object apetag (if exist then overwrite)

  \param mem_cnt   object #apetag
  \param flags   flags stored in frame
  \param name   name of frame
  \param value   value of frame
  \return 0 - OK else check #atl_return
*/
int
00276 apefrm_add (apetag *mem_cnt, unsigned long flags, char *name,
   char *value)
{
  apefrm_remove_real (mem_cnt, name);
  return libapetag_maloc_cont (mem_cnt, flags, strlen (name), name, strlen (value), value);
}

/*
  PL: Prosty wraperek na maloc_cont - do zapisu binarnych
*/
/**
  \brief add binary frame

  add binary frame/field to object apetag (if exist then overwrite) 

  \param mem_cnt  object #apetag
  \param flags   flags stored in frame
  \param sizeName   size of name 
  \param name   name of frame
  \param sizeValue   size of value 
  \param value  value of frame
  \return 0 - OK else check #atl_return
*/
int
00300 apefrm_add_bin (apetag *mem_cnt, unsigned long flags,
        long sizeName, char *name, 
        long sizeValue, char *value)
{
  apefrm_remove_real (mem_cnt, name);
  return libapetag_maloc_cont (mem_cnt, flags, sizeName, name, sizeValue, value);
}

/*
  PL: jak %apefrm_add ()% z tym ze nie nadpisuje istniejacych
*/
/**
  \brief add frame if other (the same name) no exist

  if exist "name" in ape_mem then do nothing else add frame/field to ape_mem

  \param mem_cnt  object #apetag
  \param flags   flags stored in frame
  \param name   name of frame
  \param value  value of frame
  \return 0 - OK else check #atl_return
*/
int
00323 apefrm_add_noreplace (apetag *mem_cnt, unsigned long flags,
      char *name, char *value)
{
  if ( apefrm_getstr (mem_cnt, name) == NULL )
    return apefrm_add (mem_cnt, flags, name, value);
  
  return 0;
}

/*
  PL: wyszukuje taga o nazwie %name% i zwraca structure %struct tag%
  PL: %APE_TAG_LIB_FIRST% i %APE_TAG_LIB_NEXT% to ulatwienie dla 
  PL: przesukiwania wszystkich istniejacych tagów 
  PL: %APE_TAG_LIB_FIRST% ustawia znacznik na pierwszy tag [0] i zwraca jego wartość
  PL: %APE_TAG_LIB_NEXT% podaje nastepny tag i zwieksza znacznik, po ostatnim funkcja zwraca %NULL%
  PL: UWAGA!!! zwraca pointer do wewnetrznej struktury 
  PL: niczego nie zmieniac i nie free()-jowac skopiowac i dopiero 
  PL: zwraca teksty w UTF-8
 */
/**
  \brief search in apetag for name and return tag

  2 special names \a APE_TAG_LIB_FIRST and \a APE_TAG_LIB_NEXT. 
  FIRST return first frame and set counter to 1 
  NEXT return ++counter frame 
\code
for ((framka = apefrm_get(ape, APE_TAG_LIB_FIRST)); framka!=NULL;) {
  do_something();
  framka = apefrm_get(ape, APE_TAG_LIB_NEXT);
}
\endcode
  return NULL if no more frame exist 

  \param mem_cnt   object #apetag
  \param name   frame name for search
  \return pointer to struct tag if name exist or NULL if don't 
  \warning don't change anything in this struct make copy and work
*/
struct tag *
00362 apefrm_get (apetag *mem_cnt, char *name)
{
  int n;
  struct tag **mTag;

  mTag = (mem_cnt->tag);

  if (mem_cnt->countTag == 0)
    return NULL;

  if (strcmp (name, APE_TAG_LIB_FIRST) == 0) {
    mem_cnt->currentPosition = 0;
    return (mTag[mem_cnt->currentPosition++]);
  }

  if (strcmp (name, APE_TAG_LIB_NEXT) == 0) {
    if (mem_cnt->currentPosition >= mem_cnt->countTag)
      return NULL;
    return (mTag[mem_cnt->currentPosition++]);
  }

  for (n = 0; (mem_cnt->countTag) > n; n++) { 
    if (strcasecmp (mTag[n]->name, name) == 0) {
      return (mTag[n]);
    }
  }

  return NULL;
}

/*
  PL:zwraca %mem_cnt->tag[x]->value% o ile znajdzie nazwe %name% taga
  PL: prosty wraper na %apefrm_get %
  PL: UWAGA zwraca pointer z wewnetrznych struktur niczego bezposrednio nie zmieniac
  PL: i nie free()-jowac bo sie rozsypie
  PL: zwraca tekst w UTF-8
 */
/**
  \brief search in apetag for name and return string

  \param mem_cnt   object #apetag
  \param name   frame name for search
  \return pointer to value of frame if name exist or NULL if don't 
  \warning don't change that string make copy before any action
  \todo check if frame type isn't binary
*/
char *
00409 apefrm_getstr (apetag *mem_cnt, char *name)
{
  struct tag *mTag;
  
  mTag = apefrm_get (mem_cnt, name);

  if (mTag == NULL)
    return NULL;

  return (mTag->value);
}

/*
  PL: usuwanie taga o nazwie zdefiniowanej w %name%
  PL:lub wszystkich jezeli %name%=%APE_TAG_LIB_DEL_ALL%
  PL:UWAGA mozna to napisac inaczej (sprawdzanie czy %name% OR %%special%) ale to w v1.0
 */
/**
  \brief remove frame from memory

  (real) remove frame from ape_mem.
  Check #apefrm_remove for more info

  \param mem_cnt   object #apetag
  \param name   frame name for search and remove
*/
void
00436 apefrm_remove_real (apetag *mem_cnt, char *name)
{
  int n;
  struct tag **mTag;
  
  mTag = (mem_cnt->tag);
  
  /* Delete all */
  if (strcmp (name, APE_TAG_LIB_DEL_ALL) == 0) {
    for (n = mem_cnt->countTag-1; n >= 0; n--) { 
      free (mTag[n]->name);
      free (mTag[n]->value);
      free (mTag[n]);
      --mem_cnt->countTag;
    }
    return;
  }
  /* Delete only one */
  for (n = mem_cnt->countTag-1; n >= 0; n--) {
    if (strcasecmp (mTag[n]->name, name) == 0) {
      free (mTag[n]->name);
      free (mTag[n]->value);
      free (mTag[n]);
      mTag[n] = mTag[mem_cnt->countTag];
      --mem_cnt->countTag;
      /* !no return; search for all */
    }
  }
  
  return;
}
/*
  PL: tak jakby frejuje framke oznacza do kasacji jednak tego nie robi
  PL: mechanizm ten głownie jest wykorzystywany do wczytania innych tagów
  PL: poza wczesniej zkasowanymi aby to usunąc uzyj apefrm_remove_real
*/
/**
  \brief set frame to remove

  Create fake name and empty value (and set don't save flag). 
  If you use apefrm_add_norepleace then you don't change
  this not_save_flag. 
  Only apefrm_add overwrite this. 
  [it's for id3v1 but you may using this for remove frames] 

  \param mem_cnt   object #apetag
  \param name   frame name for search and remove
*/
void
00485 apefrm_remove (apetag *mem_cnt, char *name)
{
  int n;
  struct tag **mTag;

  apefrm_add (mem_cnt, 0 , name, "delete me");

  mTag = (mem_cnt->tag);
  
  for (n = 0; (mem_cnt->countTag) > n; n++) { 
    if (strcasecmp (mTag[n]->name, name) == 0) {
      mTag[n]->sizeValue=0;
      return;
    }
  }
  
  return;
}

/*
  PL:Wypisuje na ekran wszystko to co potrzebne do debugu
  :NON_USER:!!!
*/
/** 
  debug function print all tags exclude bin (print only size for bin)
*/
void
00512 libapetag_print_mem_cnt (apetag *mem_cnt)
{
  int n;
  struct tag **mTag;
  
  mTag = (mem_cnt->tag);
  for (n = 0; (mem_cnt->countTag) > n; n++) {
    if ( (mTag[n]->flags & ~ITEM_TEXT) == 0 ||
      (mTag[n]->flags & ~ITEM_LINK) == 0 ) {
    printf (">apetaglib>PRINT>>F=%li SN=%li SV=%li N[%s] V[%s]\n", 
      mTag[n]->flags,
      (long) mTag[n]->sizeName, (long) mTag[n]->sizeValue, 
      mTag[n]->name, mTag[n]->value);
    } else {
    printf (">apetaglib>PRINT>>F=%li SN=%li SV=%li N[%s] V=BINARY\n",
      mTag[n]->flags,
      (long) mTag[n]->sizeName, (long) mTag[n]->sizeValue, 
      mTag[n]->name);
    }
  }
  
  return;
}

/*
  PL: alokuje pamiec dla glównej struktury %struct ape_mem_cnt% 
  PL: i zeruje wszystko co trzeba 
  PL: z jakiegos powodu (mojej niewiedzy) memset nie dziala 
  PL: a w sumie dziala czyszczac troche za duzo 
*/
/**
  \brief initialise new object #apetag and return
  \return new initialised object #apetag 
*/
apetag *
00547 apetag_init (void)
{
  apetag * mem_cnt;
  
  mem_cnt = (apetag *) malloc (sizeof (apetag));
  if (mem_cnt == NULL) {
    PRINT_ERR ("ERROR->libapetag->apetag_init:malloc\n");
    return NULL;
  }
  mem_cnt->memTagAlloc = 0;
  mem_cnt->countTag = 0;
  mem_cnt->filename = NULL;
  mem_cnt->currentPosition = 0;
  mem_cnt->tag = NULL;
  
  return mem_cnt;
}

/*
  PL: Czysci z sila wodospadu wszystko co zostalo do czyszczenia
  PL: z %struct ape_mem_cnt% wlacznie, wcześniej to nie było jasne
*/
/**
  \brief free all work 
  \param mem_cnt object #apetag
*/
void
00574 apetag_free (apetag *mem_cnt)
{
  int n;
  
  for (n = mem_cnt->countTag-1; n >= 0; n--)
  {
    free (mem_cnt->tag[n]->value);
    free (mem_cnt->tag[n]->name);
    free (mem_cnt->tag[n]);
  }
  free (mem_cnt->tag);
  free (mem_cnt);
  mem_cnt = NULL;
  
  return;

}


/**
  \brief read id3v1 and add frames

  read id3v1 and add frames to ape_mem. 
  Using #apefrm_add_norepleace

  \param mem_cnt   object #apetag
  \param fp     file pointer
  \return 0 - OK else check #atl_return
*/
int
00604 readtag_id3v1_fp (apetag *mem_cnt, FILE * fp)
{
  struct _id3v1Tag m;
  
  if (!is_id3v1(fp))
      return 0; /* TODO:: 0 or no_id3v1*/
  
  fseek(fp, -128, SEEK_END);
  if (sizeof (struct _id3v1Tag)!=fread(&m, 1, sizeof (struct _id3v1Tag), fp)){
    PRINT_ERR( "ERROR->libapetag->readtag_id3v1_fp:fread\n");
    return ATL_FREAD;
  }

  libapetag_maloc_cont_text(mem_cnt, 0, 5, "Title", 30, m.title);
  libapetag_maloc_cont_text(mem_cnt, 0, 6, "Artist", 30, m.artist);
  libapetag_maloc_cont_text(mem_cnt, 0, 5, "Album", 30, m.album);
  libapetag_maloc_cont_text(mem_cnt, 0, 4, "Year", 4, m.year);
  if (m.comment[28] == 0 && m.comment[29] != 0) {
    char track[20];
    snprintf(track, 19, "%i", m.comment[29]);
    libapetag_maloc_cont_text(mem_cnt, 0, 5, "Track", strlen(track), track);
    libapetag_maloc_cont_text(mem_cnt, 0, 7, "Comment", 28, m.comment);
  } else {
    libapetag_maloc_cont_text(mem_cnt, 0, 7, "Comment", 30, m.comment);
  }
  libapetag_maloc_cont_text(mem_cnt, 0, 5, "Genre",
        strlen(genre_no(m.genre)), genre_no(m.genre));
  
  return 0;
}

/*
  PL: wczytuje odpowiednie fra(mk)gi do pamieci w razie koniecznosci przyciecia
  PL: dodaje "..." na koniec
  PL: TODO genre

  PL: macro COMPUTE_ID3V1_TAG
*/
#define COMPUTE_ID3V1_TAG(FramkA, TagNamE, SizE, TagValuE) \
  FramkA = apefrm_get(mem_cnt, TagNamE);  \
  if (FramkA != NULL) {       \
    memcpy (TagValuE, FramkA->value,  \
      ((FramkA->sizeValue) > SizE) ? SizE : FramkA->sizeValue );  \
    if ((FramkA->sizeValue) > SizE) {  \
    TagValuE[SizE-1]='.'; TagValuE[SizE-2]='.'; TagValuE[SizE-3]='.';  \
    }          \
  }

int
make_id3v1_tag(apetag *mem_cnt, struct _id3v1Tag *m)
{
  struct tag * framka;
  
  if (m == NULL)
    return ATL_BADARG;
  
  memset(m, '\0', sizeof(struct _id3v1Tag));
  
  memcpy (m->magic,"TAG",3);
  COMPUTE_ID3V1_TAG(framka, "Title", 30, m->title);
  COMPUTE_ID3V1_TAG(framka, "Artist", 30, m->artist);
  COMPUTE_ID3V1_TAG(framka, "Album", 30, m->album);
  COMPUTE_ID3V1_TAG(framka, "Year",  4, m->year);
  
  if ((framka=apefrm_get(mem_cnt, "Track"))!=NULL) { 
    m->comment[29]=(unsigned char) atoi(framka->value);
    m->comment[28]='\0';
      COMPUTE_ID3V1_TAG(framka, "Comment", 28, m->comment);
  } else {
      COMPUTE_ID3V1_TAG(framka, "Comment", 30, m->comment);
  }
  
  return 0;
}

/*
  PL: silnik tego liba 
  PL: %filename% jest w tej chwili tylko dla id3v2 f..k
  PL: %ape_mem_cnt% moze byc nie zainicjalizowany ale wtedy musi byc = NULL
*/
/**
  \brief read file and add frames 

  \param mem_cnt   object #apetag
  \param filename  
  \param fp    
  \param flag    
  \return 0 - OK else check #atl_return
*/
int
00694 apetag_read_fp(apetag *mem_cnt, FILE * fp, char *filename, int flag)
{
  int id3v1 = 0;
  int apeTag2 = 0;
  unsigned char *buff;
  struct _apetag_footer ape_footer;
  size_t savedFilePosition, buffLength;
  
  unsigned char *end;
  unsigned long tagCount;
  unsigned char *p;
  
  savedFilePosition = ftell(fp);
  
  id3v1 = is_id3v1(fp);
  
  if (mem_cnt == NULL) {
    PRINT_ERR( ">apetaglib>READ_FP>FATAL>apetag_init()\n");
    fseek(fp, savedFilePosition, SEEK_SET);
    return ATL_NOINIT;
  }
  
  fseek(fp, id3v1 ? -128 - sizeof (ape_footer) : -sizeof (ape_footer), SEEK_END);
  if (sizeof (ape_footer) != fread(&ape_footer, 1, sizeof (ape_footer), fp)){
    PRINT_ERR( "ERROR->libapetag->apetag_read_fp:fread1\n");
    fseek(fp, savedFilePosition, SEEK_SET);
    return ATL_FREAD;
  }
  
  if (!(flag & DONT_READ_TAG_APE) &&
    (memcmp(ape_footer.id, "APETAGEX", sizeof (ape_footer.id)) == 0))
  {
    PRINT_D9(">apetaglib>READ_FP>>%s: ver %li len %li # %li fl %lx v1=%i v2=%i ape=%i[v%i]\n",
       filename, ape2long(ape_footer.version),
       ape2long(ape_footer.length),
       ape2long(ape_footer.tagCount),
       ape2long(ape_footer.flags), 
       is_id3v1 (fp), is_id3v2 (fp), is_ape (fp), is_ape_ver (fp));
    
    apeTag2 = ape2long(ape_footer.version);
    buffLength = is_ape(fp) + 128;
    buff = (unsigned char *) malloc(buffLength);
    if (buff == NULL) {
      PRINT_ERR( "ERROR->libapetag->apetag_read_fp:malloc\n");
      return ATL_MALOC;
    }
    
    fseek(fp, id3v1 ? -ape2long(ape_footer.length) -
       128 : -ape2long(ape_footer.length), SEEK_END);
    memset(buff, 0, buffLength);
    if (ape2long(ape_footer.length) != fread(buff, 1, ape2long(ape_footer.length), fp)) {
      PRINT_ERR( "ERROR->libapetag->apetag_read_fp:fread2\n");
      fseek(fp, savedFilePosition, SEEK_SET);
      free(buff);
      return ATL_FREAD;
    }
    
    tagCount = ape2long(ape_footer.tagCount);
    
    end = buff + ape2long(ape_footer.length) - sizeof (ape_footer);
    
    for (p = buff; p < end && tagCount--;) {
      /* 8 = sizeof( sizeValue+flags ) */
      unsigned long flag = ape2long(p + 4);
      unsigned long sizeValue = ape2long(p);
      unsigned long sizeName;
      char *name = p + 8;
      char *value;
      
      sizeName = strlen(p + 8);
      value = p + sizeName + 8 + 1;
      if (apeTag2 == 1000 && value[sizeValue - 1] == '\0') {
        libapetag_maloc_cont(mem_cnt, flag,
               sizeName, name,
               sizeValue - 1, value);
      } else {
        libapetag_maloc_cont(mem_cnt, flag,
               sizeName, name,
               sizeValue, value);
      }
      p += (sizeName + sizeValue + 8 + 1);
    }
    
    free(buff);
  } else { /* if no ape tag */
    PRINT_D5(">apetaglib>READ_FP>>%s: v1=%i v2=%i ape=%i[v%i]\n",
       filename, is_id3v1 (fp), is_id3v2 (fp), is_ape (fp), is_ape_ver (fp));
  }
  
#ifdef ID3V2_READ
  if (!(flag & DONT_READ_TAG_ID3V2) && filename!=NULL && is_id3v2(fp)!=0) {
    readtag_id3v2(mem_cnt, filename);
  }
#endif
  if (!(flag & DONT_READ_TAG_ID3V1) && (id3v1)) {
    readtag_id3v1_fp(mem_cnt, fp);
  }
  
  fseek(fp, savedFilePosition, SEEK_SET);
  return 0;
}

/*
  PL: wraper na apetag_read_fp
  PL: otwiera plik wczytuje co trzeba i zamyka 
  PL: dobre do wczytywania informacji ktore sa potrzebne pozniej bez fatygi otwierania pliku
*/
/**
  \brief read file and add frames 

  \param mem_cnt   object #apetag
  \param filename  file name
  \param flag    
  \return 0 - OK else check #atl_return
*/
int
00810 apetag_read (apetag *mem_cnt, char *filename,int flag)
{
  FILE *fp;
  
  if (mem_cnt==NULL) {
    PRINT_ERR(">apetaglib>READ>FATAL>apetag_init()\n");
    return ATL_NOINIT;
  }
  
  fp = fopen (filename, "rb");
  if (fp == NULL)
    return ATL_FOPEN;

  apetag_read_fp (mem_cnt, fp, filename,flag);
    
  fclose (fp);
    
  return 0;
}

/*
  PL: Funkcja dla qsorta ze specjalnymi wyjatkami 
  PL: uzywana w apetag_save
  :NON_USER:!!!
*/
static int
libapetag_qsort (struct tag **a, struct tag **b)
{
  char *sorting[] = { "Artist", "Year", "Album", "Track", "Title", "Genre", NULL, NULL };
  int n, m;

  if (!a || !b || !*a || !*b) {
    PRINT_ERR ("ERROR->libapetag->apetag_qsort:*a ||*b = NULL : FATAL PLEASE REPORT!!!\n");
    return 0;
  }
  for (n = 0; sorting[n] != NULL; n++) {
    if (strcasecmp ((*a)->name, sorting[n]) == 0)
      break;
  }
  if (sorting[n] == NULL)
    n += (*a)->sizeValue + 1;  /* n = max entries of sorting + size of tag */
  
  for (m = 0; sorting[m] != NULL; m++) {
    if (strcasecmp ((*b)->name, sorting[m]) == 0)
      break;
  }
  if (sorting[m] == NULL)
    m += (*b)->sizeValue + 1;  /* m = max entries */

  if (n == m)
    return 0;
  if (n > m)
    return 1;
  else
    return -1;
}

#ifdef USE_CHSIZE
#include <fcntl.h>
#include <sys/stat.h>
#include <io.h>
/* on winblows we don't have truncate (and ftruncate) but have chsize() */
void
truncate (char *filename, size_t fileSize)
{
  int handle;

  handle = open (filename, O_RDWR | O_CREAT,
      S_IRUSR | S_IWUSR | S_IRGRP | S_IWGRP);
  if (handle != -1) {
    if (chsize (handle, fileSize) != 0) {
      PRINT_ERR ("Error truncatng file\n");
    }
    close (handle);
  }

}

#endif

/*
  PL: domyslne %flag% = APE_TAG_V2 + SAVE_NEW_OLD_APE_TAG
*/
/**
  \brief save apetag to file 

  \param filename file name 
  \param mem_cnt object #apetag
  \param flag   flags for read/save 
  \return 0 - OK else check #atl_return
  \warning for ape tag v 1 you must add frames in iso-1 
  for v 2 this must be in utf-8
  \todo PL: v9 sprawdzac flagi w footer i na tej podstawie zmieniac skipBytes 
  bez domniemywania ze v2 ma zawsze oba

*/
int
00907 apetag_save (char *filename, apetag *mem_cnt, int flag)
{
  FILE *fp;
  struct _id3v1Tag id3v1_tag;
  int id3v1;
  int apeTag, saveApe2;
  int tagCount = 0;
  struct _apetag_footer ape_footer;
  long skipBytes;
  unsigned char *buff, *p;
  struct tag **mTag;
  size_t tagSSize = 32;
  int n;
  char temp[4];
  
  if (mem_cnt==NULL) {
    PRINT_ERR("ERROR->apetaglib>apetag_save::apetag_init()\n");
    return ATL_NOINIT;
  }

  fp = fopen (filename, "rb+");
  if (fp == NULL) {
    PRINT_ERR ( "ERROR->apetaglib->apetag_save::fopen (r+)\n");
    return ATL_FOPEN;
  }
  
  skipBytes = 0;
  id3v1 = is_id3v1 (fp);
  apeTag = is_ape (fp);
  saveApe2 = !(flag & APE_TAG_V1); // (flag & APE_TAG_V2) ? 1 : (flag & APE_TAG_V1);
  
  if (id3v1) {
    fseek (fp, -128, SEEK_END);
    fread (&id3v1_tag, 1, sizeof (struct _id3v1Tag), fp);
    skipBytes += id3v1;
  }
  skipBytes += apeTag;

  if (!(flag & SAVE_NEW_APE_TAG)) {
    apetag_read_fp (mem_cnt, fp, filename, flag);
  }
  
  mTag = (mem_cnt->tag);
  qsort( mTag , mem_cnt->countTag , sizeof(struct tag *),
    (int (*)(const void *,const void *))libapetag_qsort);
  
  for (n = 0; (mem_cnt->countTag) > n; n++) {
    if (mTag[n]->sizeValue != 0) {
      tagSSize += ((long) mTag[n]->sizeName + (long) mTag[n]->sizeValue);
      tagSSize += 4 + 4 + 1 + (saveApe2 ? 0 : 1);  // flag & sizeValue & \0
    }
  }
  if (!!(flag & SAVE_CREATE_ID3V1_TAG )) {
    make_id3v1_tag(mem_cnt, &id3v1_tag);
    tagSSize += 128;
  }
  //PRINT_D4 (">apetaglib>SAVE>>: size %li %i %i %i\n", tagSSize,
  //  mem_cnt->countTag, flag, saveApe2);
  buff = (unsigned char *) malloc (tagSSize + (saveApe2 ? 32 : 0));
  p = buff;
  
  if (buff == NULL) {
    PRINT_ERR ("ERROR->libapetag->apetag_save::malloc");
    return ATL_MALOC;
  }
  memset (ape_footer.id, 0, sizeof (ape_footer));
  memcpy (ape_footer.id, "APETAGEX", sizeof (ape_footer.id));
  long2ape (ape_footer.flags, 0l);
  if (!!(flag & SAVE_CREATE_ID3V1_TAG ))
    long2ape (ape_footer.length, tagSSize-128);
  else
    long2ape (ape_footer.length, tagSSize);
  long2ape (ape_footer.tagCount, mem_cnt->countTag);
  long2ape (ape_footer.version, (saveApe2 ? 2000 : 1000));
  if (saveApe2) {
    long2ape (ape_footer.flags, HEADER_THIS_IS + HEADER_IS + FOOTER_IS);
    memcpy (p, ape_footer.id, sizeof (ape_footer));
    p += sizeof (ape_footer);
  }
  
  mTag = (mem_cnt->tag);
  for (n = 0; (mem_cnt->countTag) > n; n++) {
    if (saveApe2) {
      long2ape (temp, mTag[n]->sizeValue);
    } else {
      /* TODO:convert UTF8 to ASCII mTag[n]->value */
      long2ape (temp, (mTag[n]->sizeValue) + 1);
    }
    
    if (mTag[n]->sizeValue != 0) {
      memcpy (p, temp, 4);
      p += 4;
      long2ape (temp, (saveApe2!=0) ? mTag[n]->flags : 0l );
      memcpy (p, temp, 4);
      p += 4;
      
      memcpy (p, mTag[n]->name, mTag[n]->sizeName);
      p += mTag[n]->sizeName;
      memcpy (p, "\0", 1);
      p++;
      memcpy (p, mTag[n]->value, mTag[n]->sizeValue);
      p += mTag[n]->sizeValue;
      
      if (!saveApe2) {
        memcpy (p, "\0", 1);
        p++;
      }
      tagCount++;
    }
  } /* for */
  
  if (saveApe2)
    long2ape (ape_footer.flags, FOOTER_THIS_IS + FOOTER_IS + HEADER_IS);
    
  memcpy (p, ape_footer.id, sizeof (ape_footer));
  p += sizeof (ape_footer);
  
  if (!!(flag & SAVE_CREATE_ID3V1_TAG )) {
     memcpy (p, &id3v1_tag , sizeof (struct _id3v1Tag));
  }
  
  /* write tag to file and truncate */
  if (!(flag & SAVE_FAKE_SAVE)) {
    size_t fileSize;
    size_t newFileSize;
    size_t writedBytes;
    
    fseek (fp, 0, SEEK_END);
    fileSize = ftell (fp);
    fseek (fp, fileSize - skipBytes, SEEK_SET);
    if (tagCount != 0) {
      newFileSize = (fileSize - skipBytes + tagSSize + (saveApe2 ? 32 : 0));
      writedBytes = fwrite (buff, 1, tagSSize + (saveApe2 ? 32 : 0), fp);
      if (writedBytes != tagSSize + (saveApe2 ? 32 : 0)) {
        PRINT_ERR ("FATAL_ERROR->libapetag->apetag_save::fwrite [data lost]");
        fclose (fp);
        free (buff);
        return ATL_FWRITE;
      }
      fseek (fp, newFileSize, SEEK_SET);
      PRINT_D4 (">apetaglib>SAVE>> write:%i == tag:%i file: %i->%i\n",
        writedBytes, tagSSize + (saveApe2 ? 32 : 0), fileSize, newFileSize);
    } else {
      newFileSize = (fileSize - skipBytes);
    }
    fflush (fp);
    fclose (fp);
    /* ftruncate don't work */ 
    truncate (filename, newFileSize);
  } else { /* !!SAVE_FAKE_SAVE */
    libapetag_print_mem_cnt (mem_cnt);
  }
  free (buff);

  return 0;
}

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index